Záväzná prihláška – Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrana pred financovaním terorizmu - dištančná metoda vzdelávania
ANTI MONEY LAUDERING

STAKER, s.r.o.,

841 02 Bratislava
Cabanova 2
IČO: 35 791 004, DIČ: 2021514352
IČ DPH:SK2021514352
IBAN: SK44 0900 0000 0001 7379 0522

 

Cena je 30,- EUR, vrátane DPH. Cena sa uhrádza na účet č. 0173790522/0900, ako variabilný symbol je potrebné určiť rodné číslo účastníka alebo IČO. Po zaúčtovaní úhrady bude záujemcovi pridelené prístupové meno a heslo do systému dištančného vzdelávania, doručené e-mailom. Prístup k jednej lekcii trvá nepretržite 24 hodín od prvého prihlásenia. Po absolvovaní štúdia je vydaný certifikát doručený na adresu účastníka. Systém sleduje účasť a prechádzanie každej časti vzdelávania účastníkom!

Fakturačná adresa:

 

 

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.