Záväzná prihláška pre osobitné finančné vzdelávanie
dištančnou metódou Calliopé

STAKER, s.r.o., poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania registrovaný Národnou bankou Slovenska https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/institucie
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke č. 21998/B

Sídlo poskytovateľa:

841 02 Bratislava
Cabanova 2
IČO: 35 791 004
DIČ 2021514352; IČ DPH:SK2021514352
Bankové spojenie IBAN: SK44 0900 0000 0001 7379 0522

Hromadnú prihlášku nájdete TU

 

Pri prihlásení do viacerých sektorov je potrebné uhradiť cenu rovnajúcu sa súčinu počtu sektorov a ceny za požadovaný stupeň osobitného finančného vdelávania na účet poskytovateľa vedený v SLSP, a.s.
č.ú. SK44 0900 0000 0001 7379 0522. Po zaúčtovaní úhrady bude záujemcovi pridelené prístupové meno a heslo do systému dištančného vzdelávania, doručené e-mailom. Prístup k jednej lekcii trvá minimálne dva dni, maximálne 1 týždeň na jeden sektor. Súčasťou každej lekcie je prístup k všeobecnej časti.

Adresa trvalého bydliska:

Fakturačná adresa:

Poučenie o spracovaní osobných údajov absolventa osobitného finančného vzdelávania:

Spoločnosť STAKER, s.r.o. je povinná spracovať osobné údaje účastníka osobitného finančného vzdelávania na nevyhnutnom právnom základe vyplývajúcom z osobitného zákona a v súlade s ust. § 22a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsah zisťovaných a spracovávaných osobných údajov je nasledovný:

Meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, počet absolvovaných hodín, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory finančného trhu, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované; nahlasované údaje musia byť pravdivé a úplné; sú predmetom elektronického prenosu do evidencie Národnej banky Slovenska a sú zverejňované v súlade s citovaným osobitným zákonom.

Uvedené údaje je poskytovateľ povinný archivovať podľa osobitného zákona 10 rokov.

V lehote povinnej archivácie nie je možné absolventom osobitného finančného vzdelávania uplatniť právo zabudnutia podľa zákona o ochrane osobných údajov platného s účinnosťou od 25.5.2018.

Poskytovateľ nie je oprávnený použiť údaje na iné účely ako je osobitné finančné vzdelávanie podľa citovaného osobitného zákona a poskytnúť ich inej osobe ako je Národná banka Slovenska pre účely podľa citovaného osobitného zákona.

Absolvent osobitného finančného vzdelávania má právo na zistenie rozsahu osobných údajov, účelu ich použitia a poskytnutia v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania nevykonáva spravovanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, či iných osôb.

 

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.