Osobitné finančné vzdelávanie

Názov vzdelávacej aktivity:  Osobitné finančné vzdelávanie
Dátum začatia dištančnej metódy osobitného finančného vzdelávania: 8. máj 2018

Organizačná forma:  Dištančné ON-LINE VZDELÁVANIE – e-learning

Stupne odbornej spôsobilosti:

  • Základný
  • Stredný  
  • Vyšší  

Sektory finančného trhu:

  • Všeobecná časť
  • Poistenie alebo zaistenie
  • Kapitálový trh
  • Prijímanie vkladov
  • Poskytovanie úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
  • Starobné dôchodkové sporenie

 Záväzné podmienky pre Osobitné finančné vzdelávanie

 Vnútorný vykonávací predpis o podmienkach prijímania a vybavovania sťažností